Priložnosti

Oblikovalski presežek

POVABILO PREDLOGOM KANDIDATOV ZA PRIZNANJA DRUŠTVA OBLIKOVALCEV SLOVENIJE Društvo oblikovalcev Slovenije razpisuje priznanja. Priznanje za življenjsko delo, Oblikovalski presežek, Priznanje Oblikovalski dosežek in Priznanje “Daljnogled”.


• »PRIZNANJE DOS ZA ŽIVLJENJSKO DELO« se podeljuje posameznim zaslužnim avtorjem za izjemen ustvarjalni opus, publicistično ali pedagoško delo na področju oblikovanja, ki je hkrati pomemben prispevek k razvoju in bogatitvi slovenske oblikovalske kulture.
• »PRIZNANJE OBLIKOVALSKI PRESEŽEK« se podeljuje avtorjem ali avtorskim skupinam za vrhunske aktualne oblikovalske realizacije ali za pomembno delo s področja teorije in kritike oblikovanja ter strokovne publicistike, ki predstavlja prispevek k bogatitvi oblikovalske kulture. Priznanje lahko prejmejo avtorji ali avtorske skupine za pomembne oblikovalske dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih,
• »PRIZNANJE OBLIKOVALSKI DOSEŽEK« se podeljuje avtorjem ali avtoskim skupinam za pomembno aktualno oblikovalsko realizacijo ali za pomembno delo s področja teorije in kritike oblikovanja ter strokovne publicistike oziroma nasploh za prispevek k bogatitvi oblikovalske kulture. Priznanje lahko prejmejo avtorji ali avtorske skupine za oblikovalske dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjem letu.
• »PRIZNANJE DALJNOGLED« podeljuje najboljšemu delu avtorja ali skupini, ki v času prijave dela še ni dopolnil 30 let starosti. Nagrado prejmejo avtorji za najboljši odgovor na razpis oziroma izzv, ki ga razpiše Društvo oblikovalcev Slovenije. Postopek izbire nagrajenca ali nagrajencev je dvostopenjski in vključuje poleg komisije DOS tudi predstavnike strokovne in splošne javnosti.
• DOS občasno na predlog članov ali javnosti podeli tudi »PRIZNANJE ČASTNI ČLAN DOS« kot častni naziv pravni ali fizični osebi, ki je s svojim delovanjem pripomogla uveljavljanju oblikovanja, k razvoju kritike in razumevanj aktualnih oblikovalskih problematik, razvoju in uveljavitvi oblikovalske stroke ter njenemu dokumentiranju ali pa je s svojimi dejanji bistveno pozitvino vplivala na okoliščine, ki nas obkrožajo.

RAZPIS ZA PRIZNANJA DRUŠTVA OBLIKOVALCEV SLOVENIJE IN POGOJI ZA KANDIDIRANJE
1. Priznanja Društva oblikovalcev Slovenije se podeli avtorjem za samostojna ali skupinska dela, ki so oddana v predpisanem času in predložena v predpisani obliki. Predlagana so lahko dela, ki po presoji avtorjev izrazito prispevajo k bogatitvi oblikovalske kulture v slovenskem prostoru.
DOS s podeljevanjem priznanj za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti avtorjev na področju oblikovanja tako za izvedene realizacije kot za prispevke teorije in kritike oblikovanja ter strokovne publicistike oziroma za bogatitev oblikovalske kulture nasploh.
2. Kandidature za Priznanja DOS lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe: podjetja, strokovna društva, člani žirije, avtorji sami in vsi državljani republike Slovenije. Člani strokvne komisije in člani Strokovnega sveta DOS lahko predelagajo v postopku dela brez zahteve plačila kotizacije. Kandidat avtor ali katerikoli kandidat avtorske skupine ne sme biti član ocenjevalne žirije oziroma se takšno delo izloči iz ocenjevanja. Kandidati člani DOS morajo imeti plačano članarino, nečlani društva morajo imeti plačano kotizacijo, ki znaša za posamezno delo 60,00 00 € (za študente 20 €).  Avtorska skupina je vrednotena kot en avtor.
3. Kotizacija:
a. Člani DOS: oproščeni plačila kotizacije - pogoj je plačana članarina
b. Nečlani DOS: 60 €,
c. Kandidati za Priznanje Oblikovalska prihodnost v kolikor niso člani DOS 20 €
d. Kotizacija se nakaže ob oddaji najkasneje do datuma zakljuška prijav oddaji del na račun DOS:
Društvo oblikovalcev Slovenije, Ciril-Metodov trg 19, 1000 Ljubljana, TrR: SI56 0201 0001 4173 024 s pripisom; kotizacija in navedbo imena prijavitelja. Prijave, ki ne bodo izkazovale članstva ali plačila kotizacije bodo iz nadaljnjega ocenjevanja izločene.


4. Predlogi z obrazložitvami obsegajo:
• fotografije v JPG obliki ali PDF dokument, v skupni velikosti do 14 MB,
• obrazložitev dela v tekstovni datoteki do 1000 znakov brez presledkov,
• izjavo o avtorstvu predlaganega dela,
• dokazilo o plačilu kotizacije v znesku 35,00€ za vsako prijavljeno delo (redni člani Društva oblikovalcev Slovenije so oproščeni plačila kotizacije),
• Kandidati za DALNOGLED (sodelujoči oblikovalci starosti do 30 let), naj priložijo sken osebnega dokumeta, kjer je razviden rojstni datum.

5. Roki
Prijave se sprejema najkasneje do 30. oktobra 2019 do polnoči. Sklep žirije bo objavljen na spletni strani DOS najkasneje v desetih dneh po zaključku zasedanja žirije. Prejemniki priznane pa bodo še posebej obveščeni po elektronski pošti. Javna podelitev priznanj DOS bo novembra istega leta .

6. Način prijave
Dela se v predpisanem roku, vključujoč osebne podatke, podatke o delu in potrdilo o kotizaciji, pošljejo na
e-mail naslov:
  priznanje@dos-design.si

Velikost prijavnega sporočila je omejena na 20 MB.

PRAVILNIK_-_PRIZNANJA_DOS.pdf
PRAVILNIK_-_DALJNOGLED.pdf


Društvo Oblikovalcev Slovenije