Priložnosti

Natečaj

ODPRTI PROJEKTNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE LESARSKIH IZDELKOV

 1. Namen, cilj in predmet javnega natečaja

  1. Namen in cilj natečaja

   Društvo oblikovalcev Slovenije v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS - Direktoratom za lesarstvo, objavlja odprti, enostopenjski projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov.

   Namen natečaja je poiskati že obstoječe lesne izdelke in pridobiti nove predloge za lesne izdelke ali družine lesnih izdelkov, ki predvidoma lahko predstavljajo reprezentativno in globalno poslovno uspešno ponudbo slovenskega lesarstva. V okviru natečaja želimo poiskati izdelke, ki lahko predstavljajo kulturni temelj in obenem vsestransko učinkovit gospodarski potencial znotraj široke nacionalne platforme, ki naj bi postopno prerasla v element naše širše identitete.

   Natečaj predstavlja izziv oblikovalski in z lesom povezani strokovni javnosti z namenom identifikacije razmislekov o učinkoviti in vsestransko neoporečni rabi naravnega bogastva gozdov Slovenije.

   Cilj projektnega natečaja je identifikacija raznoterih ustvarjalnih pobud, ki po svojih izhodiščih uspešno odgovarjajo na številne razmisleke o učinkovitosti izdelka.

  2. Predmet natečaja

   Predmet odprtega, enostopenjskega projektnega natečaja je izbor že obstoječih lesnih izdelkov ter izbor predlogov novih produktov lesarske panoge. V okviru javnega natečaja bodo znotraj posameznih sklopov najboljšim natečajnim projektom podeljene nacionalne nagrade in priznanja za LESARSKI PRESEŽEK LETA 2021.

   Presežek pomeni zamisel, ki lahko ob ugodnih poslovnih okoliščinah, komunikacijskih in drugih oblikah podpore, uspešno nastopa kot prepoznaven lesni izdelek na globalnih trgih. Nastopa lahko individualno ali le kot člen kompleksnih gospodarskih verig in morebitnih širših reprezentativnih sklopov in hkrati dolgoročno uspešno odgovarja na številne ekološke, izvedbene in tržne okoliščine.

   Natečaj udeležencem dopušča različne kategorije razmislekov in pristopov, ki bodo s strani strokovne komisije najprej obravnavani znotraj posamičnih skupin in nadalje znotraj širše celote ter bo v njih strokovna komisija uspešno prepoznala nadpovprečne dolgoročne gospodarske potenciale. Gre torej za lesne produkte, ki ustvarjajo nove tržne niše ali se znotraj obstoječe globalne ponudbe lahko znajdejo na samem poslovnem vrhu.

   Predloge bo strokovna komisija presojala znotraj posameznih, s strani komisije prepoznanih, sklopov in v zaključni fazi izmed vseh izbrala najboljše, najbolj dovršene, najbolj izvirne in najbolj vizionarske.

   Kreativni izziv prihodnosti predstavljajo naslednji kriteriji, po katerih bo komisija presojala najbolj dovršene in izvirne zamisli:

   • jasna prepoznavnost koncepta, ki hkrati izkazuje avtonomno podobo v različnih tržnih okoljih in strokovna komisija v njem prepozna visoko razmerje med predvidoma vloženimi stroški materiala in dela v razmerju do pričakovane cene končnega izdelka na trgu,
   • visoka okoljska učinkovitost / visoka stopnja zajetega CO2 in hkrati za serijsko izdelavo sorazmerno majhna poraba energije,
   • razumevanje sodobnih tržnih okoliščin in prilagojenost globalnim logističnim trendom / izdelek terja relativno majhen transportni volumen, nezahtevno embalažo in ga kupec zlahka sestavi sam,
   • verodostojen izvor iz lokalne tradicije, sodobna izvedba ob upoštevanju sedanje in pričakovane življenjske in estetske potrebe uporabnikov ter predvidena dolga življenjska doba,
   • odziv na nove potrebe in noviteta na področju uporabe lesa.

   Uspešni odgovori na navedene izzive predstavljajo »LESARSKI PRESEŽEK LETA 2021« in predvidoma tudi enega od temeljev prihodnjih razmislekov o lesarski ekonomiji našega okolja.

 2. Pogoji za prijavo

  Pogoj sodelovanja na javnem natečaju je, da zamisel ali že konkretiziran končni izdelek vsebuje v vrednostnem smislu večinski delež zaključno obdelanega lokalnega lesa, s čim manjšim deležem oz. minimalno uporabo drugih materialov.

  Z udeležbo na razpisu udeleženci pristajajo na pogoje in odločitve komisije. Člani komisije so kot komisija povsem avtonomni in njihova odločitev je dokončna.

  Prijavo lahko odda vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Javnega natečaja se lahko udeležijo državljani RS oziroma tisti, ki imajo poslovni sedež (registracijo pravne osebe) ali stalno prebivališče v RS.

  Med avtorji v posamezni natečajni ekipi ne sme nastopati oseba, ki:

  • je naročnik, financer oziroma razpisovalec javnega natečaja (ali je pri njem zaposlen),
  • je izdelala ali sodelovala pri izdelavi natečajnega gradiva,
  • je bila imenovana za člana strokovne komisije,
  • je v času javnega natečaja delodajalec članu strokovne komisije,
  • je v času javnega natečaja lastnik ali solastnik družbe, v kateri dela član strokovne komisije ali ima s tako družbo kakšno drugačno kapitalsko povezavo,
  • je s članom strokovne komisije v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vključno drugega kolena ali v zakonski ali zunaj zakonski zvezi.

  Natečajni predlog lahko podajo zgoraj navedene povezane osebe le pod pogojem, da v prijavi izrazijo povezavo in željo sodelovanja. Njihova dela nadalje presoja komisija izven ožjega izbora nagrad, le kot predlagane razstavne eksponate in morebitne dobitnike priznanj.

  Z oddajo natečajnega projekta prijavitelji natečaja soglašajo z vsemi pogoji natečaja, ki so razvidni iz vsebine natečajne dokumentacije ali pa je na podlagi natečajnega gradiva o njih mogoče sklepati. Hkrati prijavitelji natečaja soglašajo tudi z javno predstavitvijo in publiciranjem svojih natečajnih del (v okviru promocijske razstave, ki bo del celovitega dogodka Dnevi slovenskega lesarstva, katerega organizirata javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, v terminu med 7. in 12. junijem 2021 / zaključni prireditvi in podelitvi nacionalne nagrade in priznanja za LESARSKI PRESEŽEK LETA 2021, ki bo potekala v okviru Dneva slovenskega lesarstva, dne 9. junija 2021 / na spletnih straneh in družbenih omrežjih javne agencije SPIRIT Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS / promocijskem katalogu ter v strokovnih in drugih medijih).

  Prijavitelji natečaja prav tako soglašajo, da so v okviru promocijske razstave in v promocijskem katalogu, poleg rešitve objavljena tudi imena avtorjev.

 3. Avtorske pravice

  Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, prenese pa na naročnika materialne avtorske pravice in sicer v naslednjem obsegu:

  • prijavitelj natečaja dovoljuje naročniku in izvajalcu natečaja neomejeno publiciranje v javnih občilih, razprave v poslovnih okoljih in uporabo dela v promocijske namene,
  • prijavitelj natečaja za obdobje enega leta od zaključka natečaja daje naročniku možnost in prednostno pravico odkupa natečajnega predloga v skladu z normativi za oblikovanje industrijskih izdelkov in soglaša s svojim sodelovanjem v vseh fazah nadaljnjega razvoja in morebitnih korekcij produkta vse do serijske proizvodnje,
  • naročnik brez soglasja avtorja, ne sme samostojno prenašati pravic naprej tretji osebi.

  Avtor po lastni presoji lahko zaščiti rešitev kot patent ali model.

 4. Način prijave in rok za oddajo prijav

  1. Oblika natečajnega elaborata

   Vsak natečajni elaborat mora vsebovati vse predpisane sestavne dele in mora biti predložen v naslednji obliki:

   • grafični del: oblikovani panoji ležečega formata A3 (420 x 300 mm) v elektronski obliki 300 dpi lahko v JPG ali v PDF obliki. Grafični prikaz je omejen na največ tri (3) liste, ki lahko vsebujejo slikovne in pisne informacije,
   • pisni del: pisno obrazložitev zamisli na enem listu velikosti A4 v Word ali PDF obliki. Opis mora vsebovati tudi avtorjevo oceno poslovne priložnosti v smislu razumevanja trga, okvirne maloprodajne in okvirne produkcijske vrednosti in predvidevanj o prodajnih količinah,
   • izpolnjen in podpisan obrazec: PODATKI AVTOR v PDF obliki,
   • neobvezno dodatno lahko natečajniki priložijo do tri (3) fotografije modela, v kolikor ta že obstaja, v JPG formatu in/ali prijavo dopolnijo z izjavo o možnosti izdelave modela.

   Vsi navedeni elementi natečajnega predloga morajo biti označeni z: IME AVTORJA, ZAPOREDNA ŠTEVILKA PRILOGE, IME IZDELKA.

   Natečajna dokumentacija in dokumenti v času preverjanja izpolnjevanja pogojev sodelovanja na javnem natečaju ter ocenjevanja projektnih predlogov so v slovenskem jeziku. Jezik, v katerem morajo biti izdelani natečajni elaborati, je slovenščina. Vsak avtor ali skupina avtorjev lahko odda le en natečajni elaborat, ki lahko vsebuje le eno rešitev.

  2. Roki

   Javni natečaj se prične z dnem objave vsebine natečajne dokumentacije na spletni strani Društva oblikovalcev Slovenije.

   Natečajni elaborat mora biti oddan najkasneje do polnoči 20.5.2021. Natečajni elaborat je potrebno oddati v 1 (enem) skupnem sporočilu v elektronski obliki na e-naslov: presezekles@dos-design.si

   Natečajnih elaboratov, oddanih po navedem roku, ocenjevalna komisija ne bo pregledovala in ocenjevala.

 5. Postopek izbora

  1. Zavrnitev ali izločitev prijave

   Postopek izbora vodi pooblaščena oseba za izvedbo postopka javnega natečaja, ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba s strani izvajalca in nosilca natečaja.

   Za vse natečajne elaborate bo strokovna komisija izvedla predhodni preizkus in preverila:

   • ali so bili oddani pravočasno,
   • ali imajo vse sestavne dele, kot je določeno v vsebini natečajne dokumentacije.

   Vsi pravočasni in formalno popolni elaborati, ki bodo ustrezali pogojem natečaja in bodo skladni s predmetom in namenom tega natečaja, bodo s strani zunanje strokovne komisije ocenjeni v skladu z merili za ocenjevanje prijav iz točke 5.3. javnega natečaja.

  2. Potek natečaja in ocenjevanje elaboratov:

   Začetek natečaja - objava na spletni strani DOS in SPIRIT: 8. april 2021

   Rok za posredovanje vprašanj udeležencev: 1. maj 2021

   Odgovor na vprašanja udeležencev: 10. maj 2021

   Oddaja natečajnih elaboratov: 20. maj 2021 do 24.00 ure

   Zaključno poročilo komisije in obvestilo udeležencem natečaja: 1. junij 2021

   Za formalno popolno prijavo se šteje prijava, ki:

   • je oddana izključno v elektronski obliki, do vključno 20.05.2021 do 24. ure,
   • vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec z oznako »LESARSKI PRESEŽEK LETA 2021« in vse predpisane sestavne dele, obvezne priloge, oznake ter dodatno dokumentacijo, kot je določeno v točki 4. »Način prijave in rok za oddajo prijav« tega natečaja,
   • je pripravljena v skladu z določili tega natečaja in navodili, ki so navedeni v natečajni dokumentaciji.

   V primeru, da prijava ne izpolnjuje vseh pogojev in drugih zahtev ter omejitev in/ali ni skladna s predmetom in namenom javnega natečaja, se ocenjevanje po merilih ne izvede, prijava pa se zavrne. Strokovna komisija bo prav tako iz ocenjevanja izločila prijavitelja, ki krši pogoje sodelovanja, posreduje lažne ali zavajajoče podatke ali kako drugače krši integriteto izbora. Odločitev o izbranih prijavah je dokončna, brez možnosti pritožbe.

  3. Komisija za izbor projektov

   Pooblaščena oseba za izvedbo javnega natečaja bo vse pravočasne prijave, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega natečaja, predala v ocenjevanje strokovni komisiji v sestavi:

   • Mateja Panter, predstavnica Društva oblikovalcev Slovenije s področja oblikovanja, arhitekture,
   • Julijan Krapež, predstavnik Društva oblikovalcev Slovenije s področja oblikovanja, arhitekture,
   • Zarja Vintar, predstavnica Društva oblikovalcev Slovenije s področja oblikovanja, tržnega komuniciranja,
   • Črtomir Tavzes, predstavnik lesno raziskovalne panoge,
   • Tomaž Šešlar, predstavnik s področja lesarsko razvojne ekonomije in marketinga,
   • dr. Tomaž Kostanjevec, direktor javne agencije, SPIRIT Slovenija,
   • Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.

   Strokovna komisija izmed svojih članov izbere predsednika komisije.

   Člani strokovne komisije bodo poleg izjave o zaupnosti in nerazkritju podatkov, podali tudi izjavo o nekonfliktnosti interesov. Z izjavo o nekonfliktnosti interesov člani strokovne komisije jamčijo, da bodo ocenjevali neodvisno.

  4. Merila za ocenjevanje prijav

   Strokovna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po naslednjih merilih:
   1. oblikovalska zasnova in prepoznavnost izdelka,
   2. tehnična izvedljivost,
   3. predvidena okoljska učinkovitost,
   4. predvidena poslovna učinkovitost.

   Poleg naštetih meril bo strokovna komisija vrednotila še:

   • ergonomsko zasnovo,
   • predvideno trajnost,
   • možnost integracije izdelka v različna okolja.

   Vsako posamezno merilo bo ocenjeno z oceno od 1 (najnižja ocena) do 5 (najvišja ocena).

   Strokovna komisija bo prijave razvrstila po posameznih sklopih - glede na prispele prijave. Vsaka prijava bo ocenjena s strani vsakega člana strokovne komisije. Končna ocena bo sestavljena iz povprečja ocen vseh članov strokovne komisije.

  5. Izbor prejemnika nacionalne nagrade

   Natečajni projekt, ki bo uvrščen na prvo mesto v posameznem sklopu prejme nacionalno priznanje. Vsa izbrana dela se nadalje potegujejo za nagrado. Število in višino nagrad po pregledu del določi strokovna komisija. Na podlagi utemeljitve in predloga strokovne komisije, se lahko pooblaščena oseba za izvedbo javnega natečaja odloči, da v posameznem sklopu, podeli več kot eno priznanje.

   Na podlagi utemeljitve in predloga strokovne komisije, si pooblaščena oseba za izvedbo javnega natečaja pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih projektov iz posameznega sklopa.

  6. Zaključno poročilo in obveščanje o izboru

   Prijavitelji natečaja bodo prejeli zaključno poročilo v pisni obliki na svoj elektronski naslov naveden v prijavi.

   Prijavitelji bodo o izidu natečaja obveščeni najkasneje do 01.06.2021. Prijavitelji se zavezujejo, da obvestila o izboru najboljših projektov ne bodo javno komunicirali vse do podelitve nagrad za Lesarski presežek leta 2021, ki bo potekala na zaključni prireditvi v okviru dogodka »Dan slovenskega lesarstva«, dne 9. junija 2021 v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani.

 6. Nagrade, priznanja in odškodnine

  Strokovna komisija bo po proučitvi predlogov in presoji odločila o nagradah, odškodninah ali morebitnih odkupih natečajnih del. Sklad za nagrade, priznanja in odkupe predvidoma znaša 5.000,00 EUR bruto.

  Izplačevalec denarnih nadomestil je Društvo oblikovalcev Slovenije. Denarno nadomestilo po oceni komisije je navedeno v bruto znesku ter vključuje vse davke in prispevke. Rok sklenitve avtorske ali druge pogodbe je 30 dni po objavi sklepa o zaključku natečaja, rok plačila je 30 dni po sklenitvi pogodbe.

 7. Promocija nagrajenih projektov

  1. Javna razglasitev prejemnikov nagrad

   Podelitev nagrad za LESARSKI PRESEŽEK LETA 2021 bo potekala na zaključni prireditvi v okviru dogodka »Dan slovenskega lesarstva«, dne 9. junija 2021 v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani.

   Zaključna prireditev s podelitvijo nagrad bo potekala v organizaciji SPIRIT Slovenija, javne agencije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije - Direktorata za lesarstvo.

   V primeru posebne situacije, ki bi bila v tem času ponovno oz. še vedno vezana na posamezne ukrepe v povezavi z virusom COVID-19, bodo organizatorji prireditve izpeljali dogodek na podlagi navodil in priporočil, ki bodo morala biti upoštevana pri izvedbi javnih prireditev.

  2. Druge promocijske aktivnosti

   Nagrajeni projekti v posamezni kategoriji bodo promovirani na naslednje načine:

   • predstavitev nagrajenih projektov s podelitvijo nagrad in nacionalnega priznanja za LESARSKI PRESEŽEK LETA 2021, na zaključni prireditvi dne 9. junija 2021,
   • predstavitev v okviru promocijske razstave, ki bo del celovitega dogodka Dnevi slovenskega lesarstva, katerega organizirata javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, v terminu med 7. in 12. junijem 2021,
   • javna objava izbranih natečajnih del v promocijski brošuri / katalogu,
   • javna objava nagrajenih projektov na spletnih straneh javne agencije SPIRIT Slovenija,  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Društva oblikovalcev Slovenije,
   • promocija nagrajenih projektov v trenutno obstoječih ali pozneje ustvarjenih promocijsko komunikacijskih kanalih javne agencije, SPIRIT Slovenija,  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Društva oblikovalcev Slovenije (razstave, socialna omrežja, različni mediji).

 8. Varovanje podatkov in obveščanje javnosti

  Podatke, ki jih prijavitelj posreduje z oddajo prijavnega obrazca, se uporabi v procesu ocenjevanja projekta ter na predstavitvi v okviru zaključne prireditve s podelitvijo nagrad, ki bo potekala v okviru dogodka »Dan slovenskega lesarstva«, dne 9. junija 2021 v Ljubljani.

  Z oddajo prijave na javni natečaj se prijavitelj strinja z uporabo in javno objavo vsebine prijave v izbranem obsegu skladno z Zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in Zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

  Z oddajo prijave na javni natečaj prijavitelj:

  • potrjuje verodostojnost navedenih osebnih podatkov prijavitelja in kontaktne osebe ter vseh ostalih podatkov,
  • jamči, da so bili vsi vpisani osebni podatki navedenih posameznikov in njihove privolitve pridobljeni in posredovani zakonito, dovoljuje:
   • obdelavo vseh vpisanih osebnih podatkov izvajalcu natečaja, za namen izvedbe javnega natečaja,
   • informiranje v internih in javnih medijih v zvezi z javnim natečajem, ki vključuje javno objavo vsebine prijave v izbranem obsegu, ki jo lahko izvajalec natečaja po potrebi uporabi v promocijski brošuri / katalogu natečajnih projektov ter pri ostalih, dogovorjenih načinih promocije,
   • fotografiranje in/ali snemanje udeležencev na zaključni prireditvi s podelitvijo nagrad za LESARSKI PRESEŽEK LETA 2021, ki bo potekala v okviru dogodka »Dan slovenskega lesarstva«, dne 9. junija 2021 v Ljubljani.

 9. Dodatne informacije v zvezi z javnim natečajem

  Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in vsebino natečajne dokumentaciji bodo udeležencem posredovane sočasno na temelju predhodnega pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: infoles@dos-design.si

  Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti do 1. maja 2021. Društvo oblikovalcev Slovenije bo objavilo odgovore na vprašanja 10. maja 2021 pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo prispela pravočasno, ne bodo obravnavana.

  Izvajalec javnega natečaja lahko več sorodnih vprašanj združi v en odgovor. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del natečajne dokumentacije. Vprašanja, odgovori in končni izbor del bodo javno objavljeni na spletnem naslovu www.dos-design.si  Ljubljana, 8. april 2021

 


Društvo Oblikovalcev Slovenije